Nastavení cookies

Aktuality

 

Vyjádření na tiskovou zprávu Diamo, s.p. vydanou dne 9.2.2024

S tímto tvrzením zásadně nesouhlasíme, neboť na základě jednoho měření za 3 měsíce nelze vyvodit tento závěr. Obdobný názor má i odborník na životní prostředí doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., kterého jsme požádali o vyjádření:
Tisková zpráva popisuje „Analýzu dat z měření kvality ovzduší“ a hned v titulku konstatuje, že „Vliv heřmanického odvalu na ovzduší v jeho okolí je minimální“. Vychází z měření prováděných Zdravotním ústavem Ostrava, která byla prováděna na třech místech v okolí odvalu vždy v průběhu 24 hod. každé 3 měsíce. Získané 4 výsledky jsou průměrovány za rok a srovnávány s výsledky na jiných stanicích v Ostravě, kde bylo měření prováděno ve stejnou dobu a s ročními imisními limity pro měřené znečišťující látky. Pokud pomineme, že vůbec nejsou hodnoceny meteorologické podmínky na různých stanicích, zejména vítr, výsledky ve zprávě ukazují, že například u benzenu jsou naměřená data vyšší, než u extrémně zatížené lokality v Radvanicích - Bartovicích, kde se dá očekávat přímý vliv koksovny bývalé Nové huti. Není tedy možné na základě zveřejněných údajů tvrdit, že vliv odvalu je „minimální“. Kromě toho rozhodně nelze srovnávat takto získané údaje s limity průměrných ročních koncentrací. Celkové vyznění tiskové zprávy je proto nekorektní a tendenční. Naopak naměřené koncentrace benzenu jsou varovné a celá situace vyžaduje podrobnější hodnocení, než čtvrtletní krátkodobá měření zprůměrovaná v daném kalendářním roce.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.,
odborník na znečišťování ovzduší,
člen Komise životního prostředí Statutárního města Ostravy,
člen Komise pro výstavbu a životní prostředí Městského obvodu Poruba